Archive

561views Posted by : AREA 54   ●   ในงาน 2017 Auto Shanghai (หรือ Shanghai Auto Show) ครั้งที่ผ่านมา วอลโว่ได้ประกาศตั้งฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีน โดยจะไม่ใช่การผลิตเพื่อจำหน่ายในพื้นที่เท่านั้น