Tag "Bisimoto"

369views Posted by : AREA 54   ●   Bisimoto Engineering จูนนิงช๊อปชื่อดังจากแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทุกปีมีรถโมดิฟายพลังแรงที่ใช้พื้นฐานรถของฮุนไดไปจัดแสดงใน SEMA ปีนี้มาแปลกหน่อย เนื่องจากใช้พื้นฐานของรถประหยัดพลังงานอย่าง Hyundai Ioniq เป็นตัวตั้ง ดังนั้นผลลัพทธ์ที่ออกมา