Tag "Thairung"

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email296views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ทีอาร์ เซอร์วิส เดย์ เชิญชวนลูกค้า เจ้าของรถยนต์ TR Transformer ทุกรุ่น เข้ารับบริการตรวจเช็ครถฟรี 20 รายการ พร้อมเปลี่ยนชุดใบปัดน้ำฝน และบริการปรึกษาเรื่องระบบเทคนิค

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email295views Press Release   ●   เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2560 กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงบทความสำคัญของสตรีในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับความคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น โดยมีการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งตามหมวดหมู่ ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ศิลปินสตรีดีเด่น

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email52views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้  โดยได้มอบเรือพร้อมเครื่องยนต์ เรือพาย เสื้อชูชีพ พร้อมทั้ง

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email89views Press Release   •   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ต้นแบบองค์กรธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใส่ใจในสวัสดิการของพนักงาน