May 29, 2017
Motortrivia Team (6215 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนเมษายน 2560


Posted by : motortrivia

 

●   สถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2560 ยอดรวมทั้งหมด 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยอดจำหน่ายนั้นแบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 23.2% รถเพื่อการพาณิชย์ 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% ซึ่งรถกระบะ 1 ตัน ที่รวมอยู่ในเซกเมนท์นี้มีจำนวน 30,602 คัน เพิ่มขึ้น 10.8%

●   ยอดสะสมรวม 4 เดือนแรกในปี 2560 นี้ มีปริมาณทั้งสิ้น 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 รถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 34.6% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.3% เป็นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตร ส่วนตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ที่จองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาได้ทยอยรับรถเรียบร้อยแล้ว

●   นอกจากนั้นราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ความความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก น่าจะยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มฟื้นตัว


Total Car Sales : April 2017

– Toyota : 17,844 คัน
– Isuzu : 12,107 คัน
– Honda : 8,348 คัน
– Mitsubishi : 4,863 คัน
– Mazda : 4,203 คัน
– Nissan : 4,123 คัน
– Ford : 3,868 คัน
– Chevrolet : 1,626 คัน
– Suzuki : 1,582 คัน
– Mercedes-Benz : 1,179 คัน
– BMW : 908 คัน
– Hino : 603 คัน
– Hyundai : 425 คัน
– Volvo : 142 คัน
– DFM : 109 คัน
– KIA : 102 คัน
– TATA : 75 คัน
– Subaru : 67 คัน
– Volkswagen : 29 คัน
– Proton : 8 คัน
– Peugeot : 2 คัน
– Daewoo : 2 คัน
– Mitsu-Fuso : –
– N-Diesel : –
– WuLing : –
Other makers : 1,052 คัน
Total : 63,267 คัน


Passenger Car Sales

– Toyota : 7,791 คัน
– Honda : 6,311 คัน
– Mazda : 3,089 คัน
– Nissan : 2,405 คัน
– Mitsubishi : 1,471 คัน
– Suzuki : 1,194 คัน
– Subaru : 5 คัน
– Mercedes-Benz : 1,179 คัน
– BMW : 908 คัน
– Volvo : 142 คัน
– KIA : 97 คัน
– Ford : 51 คัน
– Chevrolet : 28 คัน
– Proton : 8 คัน
– Hyundai : 8 คัน
– Peugeot : 2 คัน
– Volkswagen : –
Other makers : 804 คัน
Total : 25,493 คัน


Commercial Vehicles Sales

– Isuzu : 12,107 คัน
– Toyota : 10,053 คัน
– Ford : 3,817 คัน
– Mitsubishi : 3,392 คัน
– Honda : 2,037 คัน
– Nissan : 1,718 คัน
– Chevrolet : 1,598 คัน
– Mazda : 1,114 คัน
– Hino : 603 คัน
– Hyundai : 417 คัน
– Suzuki : 388 คัน
– TATA : 75 คัน
– KIA : 5 คัน
– Mitsu-Fuso : –
– Mercedes-Benz : –
– WuLing : –
– Chery : –
– N-Diesel : –
– Chrysler : –
Other makers : 450 คัน
Total : 37,774 คัน


One-Ton Pickup Sales

– Isuzu : 11,075 คัน
– Toyota : 9,266 คัน
– Ford : 3,553 คัน
– Mitsubishi : 3,392 คัน
– Chevrolet : 1,534 คัน
– Nissan : 1,279 คัน
– Mazda : 455 คัน
– TATA : 48 คัน
Total : 30,602 คัน
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.


Pure Pickup Sales

– Isuzu : 9,968 คัน
– Toyota : 7,302 คัน
– Ford : 3,041 คัน
– Mitsubishi : 2,627 คัน
– Chevrolet : 1,426 คัน
– Nissan : 1,279 คัน
– Mazda : 455 คัน
– TATA : 48 คัน
Total : 26,146 คัน

ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย


RELATED LINKS :
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ : เดือนมกราคม 2560.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ : เดือนกุมภาพันธ์ 2560.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ : เดือนมีนาคม 2560.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ : เดือนเมษายน 2560.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ : เดือนพฤษภาคม 2560.


 

Drunk Dont Drive