Archive

236viewsประชาสัมพันธ์ ●   ฮุนได มอเตอร์ ประกาศความร่วมมือกับสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอล MDGo ซึ่งเชี่ยวชาญเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (AI : artificial intelligence) เพื่อช่วยกันกำหนดรูปแบบระบบความปลอดภัยขั้นสูงของรถยนต์ในอนาคต ●   ฮุนไดและ MDGo จะร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อด้านบริการเพื่อให้เข้าถึงโลกแห่งสุขภาพและยานยนต์มากยิ่งขึ้น ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญจากปรัชญาของ ฮุนได มอเตอร์ ในการเอาใจใส่ลูกค้าและต่อยอดวิสัยทัศน์ ‘connected mobility’ หรือการเชื่อมต่อระหว่างการขับเคลื่อน ●   ระบบวิเคราะห์การบาดเจ็บอัจฉริยะด้วย AI ของ MDGo มีขั้นตอนในการวัดคุณลักษณะของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ด้วยความละเอียด และแจ้งเตือนบริการฉุกเฉิน รวมถึงการช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่ผู้ขับที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในรถยนต์ และเทคโนโลยี MDGo โดยฮุนไดจะสามารถส่งข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นเพื่อให้บริการฉุกเฉิน เช่น ข้อมูลระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและข้อมูลที่ได้จากการเปิดใช้งานระบบความปลอดภัย