Archive

1.3Kviews Posted by : Man from the Past   ●   ในอดีตที่ผ่านมา มีการศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องว่า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นั้นส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศน์เช่นเดียวกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพียงแต่แตกต่างกันในรูปแบบและกระบวนการ อย่างไรก็ตาม เราต่างก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า

1.1Kviews Press Release   ●   บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศครบรอบ 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทย และจัดงานฉลองขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง