June 23, 2023
Motortrivia Team (9753 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤษภาคม 2566

motortrivia

●   รายงานสถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ยอดรวมอยู่ที่ 65,088 คัน เพิ่มขึ้น +0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แยกเป็นรถยนต์นั่ง 25,985 คัน เพิ่มขึ้น +29.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,103 คัน ลดลง -12.4% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 27,323 คัน ลดลง +19.2%

●   ยอดจำหน่ายในเดือนนี้ ตลาดรถยนต์นั่งเป็นเซกเมนต์สำคัญที่ผลักดันการเจริญเติบโตของตลาดรถยนต์ ในขณะที่รถเพื่อการพาณิชย์ลดลงต่อเนื่อง จากการชะลอการตัดสินใจซื้อของทั้งภาคธุรกิจ และประชาชน เพื่อรอความชัดเจนทางด้านนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่

●   ตลาดรถยนต์เดือนมิถุนายน 2566 ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ทั้งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความมั่นใจของผู้บริโภค รวมถึงความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่มีความกังวลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการผ่อนชำระของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

TOTAL CAR SALES

 May-23May-22Y-O-YShare
Toyota21,29622,181-4.0%32.7%
Isuzu13,28115,728-15.6%20.4%
Honda6,6975,035+33.0%10.3%
Mitsubishi3,0054,714-36.3%4.6%
Mazda1,5373,005-48.9%2.4%
Nissan1,3321,531-13.0%2.0%
Suzuki1,2681,514-16.2%1.9%
Hino8101,193-32.1%1.2%
Subaru93162-42.6%0.1%
Total Japanese makes49,31955,063-10.4%75.8%
Ford2,9932,272+31.7%4.6%
MG2,4132,286+5.6%3.7%
NETA2,28803.5%
BYD2,02503.1%
GWM1,4141,132+24.9%2.2%
Hyundai337458-26.4%0.5%
Porsche16765+156.9%0.3%
Kia137225-39.1%0.2%
Peugeot3243-25.6%0.0%
Other makers3,9633,191+24.2%6.1%
Total65,08864,735+0.5%100.0%

PASSENGER CAR SALES

 May-23May-22Y-O-YShare
Toyota8,2665,773+43.2%31.8%
Honda4,4153,191+38.4%17.0%
Mitsubishi1,5062,077-27.5%5.8%
Suzuki1,0271,219-15.8%4.0%
Mazda9001,774-49.3%3.5%
Nissan781969-19.4%3.0%
Subaru211-81.8%0.0%
Total Japanese makes16,89715,014+12.5%65.0%
NETA2,28808.8%
MG1,5971,113+43.5%6.1%
GWM863508+69.9%3.3%
Porsche16765+156.9%0.6%
Kia136224-39.3%0.5%
Hyundai11100.4%
Ford06-100.0%0.0%
Other makers3,9263,154+24.5%15.1%
Total25,98520,084+29.4%100.0%

COMMERCIAL VEHICLE SALES

 May-23May-22Y-O-YShare
Isuzu13,28115,728-15.6%34.0%
Toyota13,03016,408-20.6%33.3%
Ford2,9932,266+32.1%7.7%
Honda2,2821,844+23.8%5.8%
BYD2,02505.2%
Mitsubishi1,4992,637-43.2%3.8%
MG8161,173-30.4%2.1%
Hino8101,193-32.1%2.1%
Mazda6371,231-48.3%1.6%
Nissan551562-2.0%1.4%
GWM551624-11.7%1.4%
Suzuki241295-18.3%0.6%
Hyundai226458-50.7%0.6%
Subaru91151-39.7%0.2%
Peugeot3243-25.6%0.1%
Kia11+0.0%0.0%
Other makers3737+0.0%0.1%
Total39,10344,651-12.4%100.0%

ONE-TON PICKUP SALES

 May-23May-22Y-O-YShare
Isuzu12,13114,192-14.5%44.4%
Toyota10,20513,909-26.6%37.3%
Ford2,9932,266+32.1%11.0%
Mitsubishi1,4822,604-43.1%5.4%
Nissan315517-39.1%1.2%
Mazda10688+20.5%0.4%
MG91246-63.0%0.3%
Total27,32333,822-19.2%100.0%

Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.

PURE PICKUP SALES

 May-23May-22Y-O-YShare
Isuzu10,05512,895-22.0%44.8%
Toyota8,63711,861-27.2%38.5%
Ford2,2861,831+24.8%10.2%
Mitsubishi1,0221,902-46.3%4.6%
Nissan230414-44.4%1.0%
Mazda10688+20.5%0.5%
MG91246-63.0%0.4%
Total22,42729,237-23.3%100.0%

PPV SALES

 May-23May-22Y-O-YShare
Isuzu2,0761,297+60.1%42.4%
Toyota1,5682,048-23.4%32.0%
Ford707435+62.5%14.4%
Mitsubishi460702-34.5%9.4%
Nissan85103-17.5%1.7%
Total4,8964,585+6.8%100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย


●   ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2566.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.